Projectverlichting | Energiebesparing | Winkelverlichting

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden Lightsale


Artikel 1 Definities en toepasselijkheid

1.1 In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

a. Lightsale: Lightsale BV, gevestigd te Almere, gemeente Flevoland;

b. Wederpartij: een wederpartij die een natuurlijke persoon is en niet handelt in de uitoefening van een bedrijf of beroep, dan wel een opdrachtgever die handelt in de uitoefening van een bedrijf of beroep, in diens hoedanigheid als eindgebruiker of retailer van de geleverde zaken;

c. Product: led verlichting, verlichting en armaturen in de ruimste zin van het woord en indien overeengekomen advies werkzaamheden installatiewerkzaamheden;

d. Overeenkomst: de overeenkomst tussen Lightsale en de Wederpartij tot koop van het Product en eventuele installatie hiervan;

e. Consument: een wederpartij die een natuurlijke persoon is en niet handelt in de uitoefening van een bedrijf of beroep;

1.2 Deze voorwaarden zijn van toepassing op- en maken deel uit van alle aanbiedingen en gesloten overeenkomsten tussen Lightsale en de Wederpartij of Lightsale en de Consument.

1.3 Bepalingen die afwijken van deze voorwaarden maken alleen deel uit van de tussen partijen gesloten Overeenkomst indien en voor zover partijen dat uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen

1.4 Onder “schriftelijk” wordt in deze voorwaarden tevens verstaan: per e-mail, per fax of enige andere wijze van communicatie die met het oog op de stand der techniek en de in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen hiermee gelijk kan worden gesteld.

1.5 De toepasselijkheid van voorwaarden van de Wederpartij wordt, voor het geheel of delen daarvan, uitdrukkelijk uitgesloten.

1.6 De Wederpartij die een Overeenkomst heeft gesloten onder toepasselijkheid van deze voorwaarden, wordt geacht stilzwijgend te hebben ingestemd met de toepasselijkheid van deze voorwaarden op later gesloten overeenkomsten.

1.7 Indien één of meerdere van deze voorwaarden nietig zijn of vernietigd zouden mogen worden, dan blijven de overige bepalingen van deze voorwaarden op de Overeenkomst van toepassing.

1.8 De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met Lightsale, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.


Artikel 2 Offerte en totstandkoming Overeenkomst

2.1 Alle aanbiedingen van Lightsale zijn vrijblijvend. Indien zich, in aanvulling of afwijking van de informatie die door de Wederpartij is verstrekt, alsnog omstandigheden voordoen of blijken die een belemmering vormen voor de uitvoering of tijdsduur van de Overeenkomst dan kan Lightsale de Overeenkomst beperken / uitbreiden of beëindigen.

2.2 Prijzen c.q. tarieven in offertes zijn gebaseerd op bij aanvraag of bestelling door de Wederpartij verstrekte gegevens c.q. de ten tijde van de offerte geldende kostprijzen van te leveren zaken en/of materialen. Mochten deze gegevens c.q. kostprijzen naderhand gewijzigd worden c.q. wijzigen, dan kan dit gevolgen hebben voor de prijzen c.q. tarieven.

2.3 Getoonde en/of verstrekte monsters, modellen en voorbeelden van de bescheiden alsmede omschrijvingen, afbeeldingen e.d. in brochures, promotiemateriaal en/of op de website van Lightsale zijn zo nauwkeurig mogelijk, maar gelden slechts ter aanduiding. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.

2.4 De in het vorige lid genoemde monsters, modellen en voorbeelden blijven te allen tijde eigendom van Lightsale en dienen op eerste verzoek van Lightsale te worden teruggezonden, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.

2.5 Mondelinge afspraken binden Lightsale eerst nadat deze schriftelijk door Lightsale zijn bevestigd dan wel zodra Lightsale met instemming van de Wederpartij een aanvang met de uitvoeringshandelingen heeft gemaakt.

2.6 De bepalingen opgenomen in de Overeenkomst prevaleren boven de bepalingen als opgenomen in deze voorwaarden.

2.7 Een samengestelde prijsopgave verplicht Lightsale niet tot het verrichten van een gedeelte van de Overeenkomst tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

2.8 Een overeenkomst komt eerst tot stand door de schriftelijke aanvaarding of door de uitvoering van een opdracht door Lightsale. De schriftelijke aanvaarding van de opdracht door Lightsale wordt geacht de inhoud van de Overeenkomst correct weer te geven.

2.9 Al hetgeen tussen Lightsale en de Wederpartij is afgesproken vóór of op de datum van de totstandkoming van de Overeenkomst komt te vervallen.

2.10 Een overeenkomst komt alleen tot stand door middel van goedkeuring van de gehele directie van Lightsale

2.11 Alle door Lightsale uitgebrachte offertes worden gestand gedaan voor een termijn van maximaal 30 dagen.

2.12 Lightsale kan niet aan haar offerte c.q. orderbevestiging worden gehouden indien de Wederpartij had behoren te begrijpen dat de offerte c.q. orderbevestiging danwel een onderdeel daarvan een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.Artikel 3 Wijzigen van de overeenkomst en het tijdstip daarvan
3.1 Aanvullingen c.q. wijzigingen op de opdrachtbevestiging c.q. offerte en opdracht zijn voor partijen slechts bindend indien en voor zover deze door partijen schriftelijk zijn vastgelegd. De datum van ingang van de wijzigingen zal daarbij uitdrukkelijk worden aangegeven.

3.2 Indien zich wetswijzigingen voordoen, dan wel uitleg van wetgeving aanmerkelijk wijzigt waardoor de Overeenkomst wijzigt, komen alle eventueel nadelige gevolgen daarvan voor risico van de Wederpartij, tenzij en voor zover dit bij nadere overeenkomst expliciet anders wordt overeengekomen.


Artikel 4 Prijs

4.1 Tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is bepaald zijn de in de aanbieding en Overeenkomst vermelde prijzen vast.

4.2 Indien tussen de datum van het sluiten van de Overeenkomst en de uitvoering van de Overeenkomst één of meer van de kostprijsfactoren (zoals bijvoorbeeld maar niet uitsluitend prijzen van materialen, transportkosten, in- en/of uitvoerrechten, belastingen), is Lightsale gerechtigd de verhogingen aan de Wederpartij door te berekenen.

4.3 Voor de met de consument gesloten Overeenkomst geldt dat prijsverhogingen 3 maanden na de totstandkoming van de Overeenkomst mogen worden doorberekend c.q. in rekening gebracht. Bij prijsverhogingen binnen een kortere periode dan 3 maanden is de consument bevoegd de Overeenkomst binnen 10 werkdagen na de mededeling van Lightsale te ontbinden.
Artikel 5 Betaling

5.1 Betaling door de Wederpartij dient te geschieden in Euro’s binnen 14 dagen na de factuurdatum op een door Lightsale aangewezen bank- en/of girorekening, tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk overeen is gekomen.

5.2 Door de Wederpartij gedane betalingen strekken steeds ter afdoening van alle verschuldigde rente en kosten en strekken vervolgens ter afdoening van opeisbare facturen die het langst openstaan, tenzij de wederpartij bij betaling uitdrukkelijk schriftelijk vermeldt dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

5.3 Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op.

5.4 Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Lightsale is het de Wederpartij niet toegestaan zijn betalingsverplichting jegens Lightsale te verrekenen met een vordering van de Wederpartij op Lightsale, uit welke hoofde dan ook.

5.5 Het bepaalde onder het vorige lid van dit artikel is niet van toepassing op Overeenkomsten met de consument.

5.6 Lightsale is bevoegd om - ter zake de nakoming van financiële verplichtingen van de Wederpartij - vooruitbetaling of zekerheid van de Wederpartij te verlangen, alvorens tot levering over te gaan c.q. met de te verrichten werkzaamheden te starten.

5.7 In geval van liquidatie, faillissement, beslag op goederen en of zaken van de Wederpartij of surseance van betaling van de Wederpartij zijn de vorderingen van Lightsale op de Wederpartij onmiddellijk opeisbaar.

5.8 De betalingstermijn als bedoeld in artikel 5.1 is een fatale termijn. Bij niet-tijdige betaling is de Wederpartij derhalve zonder ingebrekestelling in verzuim en is de Wederpartij vanaf de vervaldatum van de factuur rente verschuldigd ten bedrage van
1 % per (gedeelte van de) maand.

5.9 Indien de Wederpartij in verzuim is
in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, is de Wederpartij aan Lightsale naast de in artikel 5.8 bedoelde rente tevens buitengerechtelijke kosten verschuldigd, welke kosten in afwijking van artikel 6:96 lid 4 BW en in afwijking van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten, reeds nu voor alsdan worden vastgesteld op een bedrag gelijk aan 15% van de totaal openstaande hoofdsom met een minimum van € 250,00 voor iedere gedeeltelijk of volledig onbetaald gelaten factuur.

5.10 In afwijking van artikel 5.9 geldt ter zake vergoeding van buitengerechtelijke kosten voor de consument dat Lightsale aanspraak maakt op een bedrag gelijk aan de wettelijk maximaal toegestane vergoeding ter zake buitengerechtelijke incassokosten, zoals is bepaald in en wordt berekend conform het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten, voor zover het openstaande bedrag - na het intreden van het verzuim - niet alsnog na aanmaning binnen 14 dagen gerekend vanaf de dag liggende na de dag van aanmaning wordt voldaan.

5.11 Ingeval van niet of niet tijdige betaling door de Wederpartij dan wel niet of niet behoorlijke nakoming van enige op de Wederpartij rustende verplichting is Lightsale gerechtigd de Overeenkomst buitengerechtelijk te ontbinden en verdere verrichting van diensten te staken, onverminderd het recht van Lightsale om nakoming of vergoeding van de ten gevolge van de ontbinding van de Overeenkomst geleden schade van de Wederpartij te vorderen.

5.12 De Wederpartij is gehouden tot het stellen van zekerheid, indien opeisbare vorderingen van Lightsale op de Wederpartij onvoldaan blijven.


Artikel 6 Levering en eigendomsoverdracht

6.1 De levering van het Product geschiedt op het door de Wederpartij opgegeven adres, waarbij Lightsale streeft naar een leveringstermijn van drie maanden nadat de Overeenkomst tot stand is gekomen.

6.2 De in het vorige lid genoemde termijn is geen fatale termijn. Indien Lightsale niet tijdig levert, zal de Wederpartij Lightsale ingebreke stellen en een redelijke termijn stellen voor nakoming. Alle aansprakelijkheid met betrekking tot niet tijdige levering door Lightsale wordt hierbij uitgesloten.

6.3 Lightsale is gerechtigd het Product in gedeelten te leveren. Indien het Product in gedeelten wordt geleverd, is Lightsale gerechtigd ieder deel afzonderlijk te factureren.

6.4 Indien na het tot stand komen van de Overeenkomst het Product niet meer leverbaar is, althans niet meer leverbaar is binnen een redelijke termijn - ter beoordeling van Lightsale -, is Lightsale gerechtigd een vergelijkbaar Product - ter beoordeling van Lightsale - aan te bieden. Lightsale is gerechtigd de overeengekomen prijs overeenkomstig aan te passen.

6.5 In het geval er sprake is van wijziging van de Overeenkomst zoals bedoeld in het vorige lid is de Wederpartij gerechtigd de Overeenkomst binnen 10 werkdagen na de mededeling van Lightsale dat de Overeenkomst wordt gewijzigd per aangetekende brief te ontbinden.

6.6 Indien installatie van het Product is overeengekomen zal Lightsale of een door haar aangewezen installateur de Wederpartij telefonisch benaderen voor het maken van een afspraak voor de levering en installatie van het Product.

6.7 Lightsale behoudt zich de eigendom van alle door haar aan de Wederpartij geleverde zaken voor, zolang de Wederpartij niet volledig heeft voldaan aan zijn (betalings-)verplichting(-en) jegens Lightsale uit hoofde van de overeenkomsten van leveranties of terbeschikkingstelling van zaken of producten, vorderingen ter zake van een tekortschieten in de nakoming van zodanige overeenkomsten daaronder begrepen.

6.8 Zolang er op geleverde zaken een eigendomsvoorbehoud rust, mag de Wederpartij deze buiten zijn normale
bedrijfsuitoefening niet bezwaren.

6.9 De Wederpartij machtigt Lightsale onherroepelijk tot toegang tot de plaats waar de door Lightsale afgeleverde/geïnstalleerde goederen zich bevinden om deze onder zich te nemen. De Wederpartij is aansprakelijk voor de door de Lightsale te maken kosten van terugneming.

6.10 De Wederpartij verplicht zich reeds nu voor alsdan op eerste verzoek van Lightsale een bezitloos pandrecht te vestigen op het Product, voor zover het eigendomsvoorbehoud van Lightsale op deze zaken te eniger tijd mocht blijken teniet te zijn gegaan.

6.11 Het door Lightsale aan de Wederpartij geleverde of ter beschikking gestelde Product is vanaf het moment van levering aan de Wederpartij volledig voor diens rekening en risico. Onder levering wordt in het kader van deze voorwaarden verstaan: het moment waarop het Product het pand of het terrein van Lightsale verlaten.

6.12 In afwijking van het vorige lid van dit artikel wordt bij consumenten in het kader van deze voorwaarden onder levering verstaan: het moment waarop het Product feitelijk ter beschikking staat van de consument.

6.13 Indien de Wederpartij de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk voor de levering, zullen de artikelen worden opgeslagen voor risico van de Wederpartij. De Wederpartij zal in dat geval alle aanvullende kosten, waaronder in ieder geval opslagkosten, verschuldigd zijn.

6.14 De door Lightsale geleverde zaken mogen, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld in de orderbevestiging, een afwijking in de maatvoering hebben van maximaal plus of min twee procent van de op de offerte c.q. orderbevestiging vermelde maatvoeringen. Een afwijking van de geleverde zaken, binnen de genoemde afwijkingstolleranties geven Wederpartij geen recht de gekochte zaken niet te aanvaarden, noch op enige andere wijze aanspraak te maken op welke vorm van schadevergoeding, dan wel vervanging van de geleverde zaken.


Artikel 7 Installatie

7.1 Het Product wordt door de Wederpartij zelf geïnstalleerd en aangesloten, tenzij de Wederpartij met Lightsale is overeengekomen dat Lightsale het Product zal (laten) installeren en aansluiten.

7.2 De Wederpartij is jegens Lightsale verantwoordelijk voor de juiste en tijdige uitvoering van alle inrichtingen, voorzieningen en/ of voorwaarden, die noodzakelijk zijn voor de opstelling van het te installeren Product en/of de juiste werking van het Product in geïnstalleerde staat. De Wederpartij is voorts gehouden al het mogelijke te doen wat redelijkerwijs van belang is voor de goede en tijdige uitvoering van de Overeenkomst.

7.3 Lightsale verplicht zich ertoe de werkzaamheden in het kader van de Overeenkomst naar beste inzicht, deskundigheid en vermogen uit te zullen voeren. Voor zover een goede uitvoering van de Overeenkomst dit vereist, heeft Lightsale het recht (delen van) het werk door derden te laten uitvoeren.

7.4 Lightsale aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de werkzaamheden die door derden worden verricht.

7.5 De Wederpartij verleent in het voorkomende geval het personeel van Lightsale of een door haar aangewezen installateur toegang tot de plaats waar het Product geïnstalleerd dient te worden.

7.6 De Wederpartij verklaart dat op de plaats van installatie geen asbest aanwezig is.

7.7 Schade en kosten, die ontstaan zijn doordat aan de in dit artikel gestelde voorwaarden niet of niet tijdig is voldaan, zijn voor rekening van de Wederpartij.

7.8 De Wederpartij draagt er zorg voor, dat de te verstrekken gegevens juist en volledig zijn. De Wederpartij vrijwaart Lightsale voor de gevolgen voortvloeiend uit het niet juist en/of onvolledig zijn van de gegevens.
Artikel 8 Garantie
8.1 Lightsale geeft 5 jaar garantie op de volgende onderdelen bij normaal gebruik onder redelijkerwijs te voorziene omstandigheden en na juiste installatie : op het aluminium frame. De fabrikant garandeert de goede werking van het Product bij normaal gebruik onder redelijkerwijs te voorziene omstandigheden en na juiste installatie voor de periode van twee jaar, althans 10.000 branduren - waarbij bepalend is welk moment als eerste wordt bereikt op de volgende onderdelen ; op de led chip, de lgp dot, de soldeerpunten de driver de efficiente fosfoor,en het koperen koellichaam en alle andere onderdelen die eerder in punt 8.1 onder 5 jaar garantie niet genoemd zijn - tenzij in de Overeenkomst uitdrukkelijk anders wordt overeengekomen. Als er mondeling ,bij email,offerte,afleverbon,factuur of in enige andere vorm van communicatie een langere garantie afgesproken is dan geldt nog steeds de regel van maximaal 10.000 branduren als maximum garantie waarbij bepalend is welk moment als eerste wordt bereikt .Garantie op kleurverschillen in graden kelvin in verschillende leveringen kan niet worden gegarandeerd.er wordt geen garantie gegeven op verkleuring van de lichtreflector,de p.m.m.a l.g.p plaat en de p.s diffuser.
8.2 De garantietermijn als genoemd in artikel 8.1 vangt aan op de productiedatum van het Product.
8.3 De in dit artikel geregelde garantie geldt slechts voor een in Nederland verkocht nieuw Product.
8.4 Eventuele afwijkende en/of aanvullende garantievoorwaarden worden in de offerte/opdrachtbevestiging en/of Overeenkomst opgenomen.

8.5 Voor aanspraak op garantie conform dit artikel 8 dient sprake te zijn van gebruik van het Product bij een omgevingstemperatuur tussen de 0 en 25 graden Celsius, een relatieve luchtvochtigheid van maximaal 70 %, geen blootstelling van het Producte aan piekstroom boven 230v (met variabele afwijking van 5%) en tenminste 25 mm tussenruimte tussen de lamp en het plafond of de bovenkant van de armatuur. In het geval van een garantieclaim heeft Lightsale het recht de omstandigheden als bedoeld ter plaatse te (laten) beoordelen.

8.6 Gebreken moeten onverwijld doch altijd binnen 10 dagen na openbaring van het gebrek schriftelijk worden gemeld aan Lightsale, bij gebreke waarvan iedere aanspraak op garantie jegens Lightsale vervalt. Bij het melden van een gebrek dient de Wederpartij tenminste het volgende te melden :
a. een uitvoerige en nauwkeurige omschrijving van het gebrek;
b. toepassing van het Product
c. het aantal schakelcycli en branduren;
d. de installatie- en factuurdatum;
e. de opslagplaats van het Product waar de klacht betrekking op heeft.

8.7 De Wederpartij moet Lightsale in alle gevallen de gelegenheid bieden een eventueel gebrek te (laten) herstellen.De afwijking in de hoeken van het aluminium frame bij de productgroep led panelen mag bij aflevering van de producten maximaal 3 mm per hoek zijn Lightsale zal naar haar keuze binnen een redelijke termijn óf het gebrek herstellen óf het Product vervangen. Indien het Product niet meer leverbaar is, is Lightsale gerechtigd het gebrek met een vergelijkbaar Product - ter beoordeling van Lightsale - te (laten) herstellen. De Wederpartij heeft in geen geval recht op restitutie van het factuurbedrag. Voor eventuele schade als gevolg van het herstel of vervanging is Lightsale niet aansprakelijk.

8.8 Zolang de Wederpartij niet aan alle op hem rustende (financiële) verplichtingen jegens Lightsale heeft voldaan kan hij geen aanspraak maken op de in dit artikel 8 opgenomen garantiebepalingen.

8.9 Gedurende een overeengekomen garantieperiode zal de installatie of een onderdeel daarvan met een toegekende garantieclaim door Lightsale kosteloos worden geleverd exclusief eventuele transport-, demontage-, installatie-, reis- en verblijf, herstel-, en portokosten. Toezenden van een Product door de Wederpartij aan Lightsale in het kader van de in dit artikel 8 opgenomen bepalingen komt voor rekening van de Wederpartij, ongeacht of de garantieclaim wordt toegekend door Lightsale.

8.10 De Wederpartij verliest zijn aanspraak op garantie jegens Lightsale en is aansprakelijk voor alle schade- en vrijwaart Lightsale tegen iedere aanspraak van derden ter zake van schadevergoeding indien en voor zover:

a. de schade is ontstaan door ondeskundig en/of met instructies, adviezen en/of gebruiksaanwijzingen van Lightsale strijdig gebruik van de het Product of een onderdeel daarvan door de Wederpartij;

b. de schade is ontstaan door niet-, niet tijdig of onjuist uitgevoerd onderhoud;

c. de schade is ontstaan door fouten, onvolledigheden of onjuistheden in gegevens, materialen, informatiedragers, bescheiden e.d. die door of namens de Wederpartij aan Lightsale zijn verschaft en/of voorgeschreven;

d. de schade is ontstaan door eigenschappen van de ondergrond van de locatie of de locatie zelf waar het Product of een onderdeel daarvan is geplaatst;

e. de Wederpartij op eerste verzoek geen accurate administratie van de werkingshistorie van het Product aan Lightsale kan overleggen;

f. Het Product is onderworpen aan meer dan 1000 schakelcycli, waarbij één schakelcyclus wordt gedefinieerd als 30 seconden aan en 30 seconden uit;

g. de Wederpartij op eerste verzoek geen aankoopbewijs van het Product kan overleggen aan Lightsale;

h. de schade is ontstaan door aanwijzingen van of namens de Wederpartij aan Lightsale;

i. de schade is ontstaan door abnormale slijtage, onjuiste opslag en/of geweld van buitenaf;

j. de schade is ontstaan doordat de Wederpartij zelf of een derde in opdracht van de Wederpartij reparaties of andere werkzaamheden aan de installatie of een onderdeel daarvan heeft uitgevoerd, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Lightsale;

k. de schade is ontstaan door uitgevoerde noodreparaties.

8.11 In het geval de Wederpartij overeenkomstig dit artikel 8 aanspraak kan maken op garantie en het Product niet kan worden hersteld wordt voor het vervangen van het Product rekening gehouden met de afschrijving van het Product. Van de aankoopprijs exclusief BTW wordt het procentuele gedeelte vergoedt dat na ommekomst van de verstreken termijn procentueel resteert van de in artikel 8.1 genoemde periode. Dat betekent dat bij een aankoopprijs van € 100,00 exclusief BTW 1 jaar na levering € 50,00 exclusief BTW wordt vergoed. Voor dat bedrag mag de Wederpartij Producten bij Lightsale uitzoeken, een eventueel verschil wordt door de Wederpartij - vermeerderd met BTW - betaald.

8.12 In het geval de Wederpartij overeenkomstig dit artikel 8 geen aanspraak kan maken op garantie is Lightsale gerechtigd alle ter zake gemaakte test- en handelingskosten in rekening te brengen bij de Wederpartij.

8.13 Lightsale kan nimmer verantwoordelijk worden gehouden voor enige vorm van kleur verandering, verkeerd gebruik van armaturen cq lichtbronnen en andere voorkomende problemen bij bijvoorbeeld het gebruik van LED verlichting.


Artikel 9 Aansprakelijkheid

9.1 Lightsale kwijt zich van haar taak zoals van een bedrijf in haar branche mag worden verwacht. Buiten de expliciet overeengekomen garanties c.q. door Lightsale gegarandeerde resultaten of kwaliteitseisen aanvaardt Lightsale geen enkele aansprakelijkheid, tenzij dwingendrechtelijke bepalingen zich hiertegen verzetten.

9.2 Onverminderd het bepaalde in lid 1 van dit artikel is Lightsale slechts aansprakelijk voor directe schade. ledere aansprakelijkheid van Lightsale voor gevolgschade, zoals bijvoorbeeld maar niet uitsluitend bedrijfsschade, winstderving, geleden verlies, vertragingsschade, financiële schade ontstaan door de niet gerealiseerde opbrengst van het Product, personen- of letselschade, is uitdrukkelijk uitgesloten.

9.3 De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet en/of bewuste roekeloosheid van Lightsale, haar directie en/of haar leidinggevend personeel.

9.4 Schade dient zo snel mogelijk, doch uiterlijk binnen 10 dagen na het constateren van de schade, aan Lightsale gemeld te worden.

9.5 Onverminderd het bepaalde in de overige leden van dit artikel wordt de aansprakelijkheid van Lightsale, uit welke hoofde ook, beperkt tot het daadwerkelijk betaalde factuurbedrag en zulks tot maximaal het bedrag van de door de assuradeur van Lightsale in het voorkomende geval te verstrekken uitkering met inbegrip van het eigen risico dat Lightsale in verband met de verzekering draagt.

9.6 De Wederpartij vrijwaart Lightsale tegen eventuele aanspraken van derden verband houdende met de levering, installatie en/of werking van het Product of een onderdeel daarvan.

9.7 Door het verstrekken van gegevens aan Lightsale verklaart de wederpartij dat geen inbreuk op het auteursrecht of enig ander intellectueel eigendomsrecht van derden wordt gemaakt en vrijwaart hij Lightsale in en buiten rechte voor alle gevolgen, zowel financiële als andere, die hieruit (kunnen) voortvloeien.Artikel 10 Overmacht

10.1 Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming in de uitvoering van de Overeenkomst die Lightsale of de Wederpartij niet kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan de schuld van Lightsale of de Wederpartij, noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor rekening van Lightsale of de Wederpartij komt.

10.2 In geval van tijdelijke overmacht, is Lightsale gerechtigd de overeengekomen beoogde termijn te verlengen met de tijd, gedurende welke de tijdelijke overmacht voortduurt.

10.3 In geval van blijvende overmacht, dan wel een overmacht situatie gedurende een aaneengesloten periode van meer dan 3 maanden, is Lightsale respectievelijk de Wederpartij gerechtigd de Overeenkomst buitengerechtelijk te ontbinden. In geval van overmacht kan de Wederpartij geen vergoeding van door hem geleden schade van Lightsale vorderen, onverminderd het bepaalde in artikel 6:78 BW.

10.4 Indien er sprake is van overmacht als de Overeenkomst ten dele is uitgevoerd, is de wederpartij gehouden zijn verplichtingen jegens Lightsale tot aan dat moment na te komen.

10.5 Partijen zullen elkaar over en weer zo spoedig als mogelijk schriftelijk op de hoogte stellen van een overmacht situatie.Artikel 11 Ontbinding, annulering

11.1 De Wederpartij doet afstand van alle rechten op ontbinding van de overeenkomst ex artikel 6:265 e.v. B.W. of andere wettelijke bepalingen, tenzij dwingendrechtelijke bepalingen zich hiertegen verzetten. Een en ander geldt onder voorbehoud van het recht de overeenkomst krachtens onderhavig artikel te annuleren.

11.2 Het bepaalde in het vorige lid is niet van toepassing op de Overeenkomst met de consument. (hiervoor zijn bedoeld artikel 11.7 in deze algemene voorwaarden)

11.3 Onder annulering wordt in het kader van deze voorwaarden verstaan: het vóór aanvang van de uitvoering van de Overeenkomst beëindigen van de overeenkomst door één der partijen.

11.4 Ingeval de Wederpartij de Overeenkomst annuleert, is hij aan Lightsale een door Lightsale nader te bepalen vergoeding verschuldigd. De Wederpartij is gehouden alle kosten, schade alsmede de gederfde winst aan Lightsale te vergoeden. Lightsale is gerechtigd de kosten, schaden en gederfde winst te fixeren en - naar zijn keuze en afhankelijk van de reeds verrichtte werkzaamheden c.q. leveringen - 20 tot 100% van de afgesproken prijs bij de Wederpartij in rekening te brengen.

11.5 De Wederpartij is tegenover derden aansprakelijk voor de gevolgen van de annulering en vrijwaart Lightsale ter zake.

11.6 Door de Wederpartij reeds betaalde bedragen worden niet gerestitueerd.

11.7 De consument heeft het recht van retour binnen 14 werkdagen na levering van het product. Zonder opgave van reden kan de consument een product retourneren waarbij de aankoopprijs terug word betaald. De kosten voor het retour sturen van het product zijn voor de consument. Hier zijn natuurlijk enkele voorwaarden aan verbonden en er zijn een aantal uitzonderingen;
- Het product mag niet gebruikt zijn en moet nog verkoopbaar zijn. (Klant moet product wel kunnen bekijken, maar niet in gebruik nemen cq installeren). Het product moet onbeschadigd, en compleet zijn en in de originele verpakking retour gestuurd worden.
- Aankopen die speciaal, op bestelling zijn gemaakt en zijn derhalve maatwerk. Maatwerk valt buiten dit recht. Het recht van retour geldt niet voor een dienst waarmee de verkoper met instemming van de Klant is begonnen voordat de afkoelingsperiode is verstreken. Tevens geldt de afkoelingsperiode niet voor private label bestellingen.
- Aankopen die speciaal, voor project van de consument zijn besteld vallen buiten dit recht. Het recht van retour geldt niet voor producten die op basis van een project zijn geleverd. Vooraf is duidelijk afgestemd (al dan niet via demo producten) welke artikelen er geleverd worden.
- Bestellingen die middels zakelijke overeenkomsten worden gedaan, vallen buiten dit recht. Het recht van retour geldt niet voor producten die zijn besteld voor de Wederpartij zoals genoemd in deze algemene voorwaarden. Hiermee bedoelen wij bijvoorbeeld bedrijven die de producten gebruiken tot wederverkoop. Wij mogen van onze wederverkoper verwachten dat er duidelijk wordt afgestemd welke artikelen er geleverd worden.Artikel 12 Faillissement, beschikkingsonbevoegdheid e.d.

12.1 Onverminderd het bepaalde in de overige artikelen van deze voorwaarden wordt de Overeenkomst ontbonden zonder dat rechterlijke tussenkomst en zonder dat enige ingebrekestelling zal zijn vereist, op het tijdstip waarop de Wederpartij:

a. in staat van faillissement wordt verklaard;
b. (voorlopige) surseance van betaling aanvraagt;
c. door executoriale beslaglegging wordt getroffen;
d. onder curatele of onder bewind wordt gesteld;
e. anderszins de beschikkingsbevoegdheid of handelingsbekwaamheid met betrekking tot diens vermogen of delen ervan verliest.

12.2 Het in het vorige lid bepaalde is van toepassing, tenzij de curator of de bewindvoerder de uit de Overeenkomst voortvloeiende verplichtingen als boedelschuld erkent.Artikel 13 Conversiebepaling

13.1 Indien en voor zover in rechte komt vast te staan dat op enige bepaling van deze voorwaarden geen beroep kan worden gedaan, komt aan desbetreffende bepaling, wat betreft de inhoud en strekking daarvan, in elk geval een zoveel mogelijk overeenkomstige betekenis toe, dat daar wel een beroep op kan worden gedaan.


Artikel 14 Toepasselijk recht en geschillen

14.1 Op elke overeenkomst, waarvan deze voorwaarden deel uitmaken, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing met uitsluiting van buitenlandse wetgeving en verdragen zoals het Weens Koopverdrag.

14.2 Geschillen tussen partijen, daaronder begrepen die welke slechts door één der partijen als zodanig worden beschouwd, zullen zoveel mogelijk door middel van goed overleg tot een oplossing worden gebracht.

14.3 Behoudens dwingendrechtelijke competentieregels is slechts de rechtbank Den Haag bevoegd van eventuele geschillen kennis te nemen.


Artikel 15 Afkoelingsperiode

15.1 De Consument heeft het recht van retour binnen 14 werkdagen na levering van het product. Zonder opgave van reden kan de Klant een product retourneren waarbij de aankoopprijs terug word betaald. De kosten voor het retour sturen van het product zijn voor de Klant. Hier zijn natuurlijk enkele voorwaarden aan verbonden en er zijn een aantal uitzonderingen zoals terug te lezen in artikel 11.7 uit deze algemene voorwaarden.


Artikel 16 Depot Algemene Voorwaarden

16.1 Deze voorwaarden zijn op 11 maart 2019 gedeponeerd ten kantore van de Kamer van Koophandel Den Haag onder het volgende dossiernummer: 60394110. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de Overeenkomst.
Ontvang vrijblijvend lichtadvies
Akkoord

Deze website plaatst cookies om je zoekvoorkeuren op deze website op te slaan en daarmee je gebruikerservaring te verbeteren. Daarnaast plaatsen we cookies die het mogelijk maken content te delen via social media en voor het meten van bezoekersstatistieken. Door deze melding weg te klikken of gebruik te blijven maken van deze site stem je hiermee in.